Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE IX (deel 4) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.448 Claes Claesz. van Bergen in Henegouwen, soms ook met de toenaam 'de Jonge', een enkele maal Claes Claesz. van Beijers bergen in Henegouwen. Op 25 april 1665 leende hij als Claes Claesz. van Henegouw de Jonge 75 carolus guldens van zijn grootvader Claes Claesz. van Henegou den Ouden. Hij woonde in de Pastoorskroft achter op 't Hoogje te Rijswijk. Overl. voor 27 mei 1696. Hij huwde Naaldwijk 13 juli 1664 (ondertr. Rijswijk 29 juni 1664) met:
449 Dieuwertje Alders de Vos, geb. Alkmaar, won. 's-Gravenhage, begr. Rijswijk 24 juli 1699.
[zie ook Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen].
  Kinderen (vader: Nicolaus Nicolai 1,3,6, --Berg en henegouw 2, --van Bergh en Henegou 4, -van Bergen henegou 5, Nicolaus van Bergh in Henego... 7; moeder: Di(e)vertie 1-3, Dievera 4,7, Dievera Alardi 5,6):
 1. Nicolaus (Claes), ged. (Oud-Kath.) Rijswijk 29 augustus 1665 (Joannes Nicolai, Cornelia Nicolai). Hij huwde Wateringen (aangetekend Rijswijk 16 april 1689) met Annitje Willemsdr. van der Meer.
 2. Margaretha (Grietje), ged. (Oud-Kath.) Rijswijk 1 februari 1667 (Joanna Hermanni, Matt. V.R.?), zoon Joannes (onwettig) ged. Rijswijk 7 juni 1696.
 3. Helena (Leentje), ged. (Oud-Kath.) Rijswijk 23 januari 1669 (Avrama Petri, Joannes Nicolai), overl. na 26 mei 1710 (doopget.).
 4. Elisabetha (Lijsbeth), ged. (Oud-Kath.) Rijswijk 24 december 1670 (Elisabetha Nicolai, Nickolaus Nicolai), overl. na 15 juni 1706 (doopget.).
 5. Alardus (Aeldert), ged. (Oud-Kath.) Rijswijk 13 mei 1673 (Joannes Martini van Bohemen, Cornelia Nicolai), overl. Rijswijk 10 april 1746. Hij huwde Rijswijk 14 september 1692 met Trijntje Huibrechts Solleveld, overl. Rijswijk 9 april 1754, dr. van Huybrecht Gerritsz. Sonnevelt en Maria Goris de Breul.
 6. Martinus (Marten), ged. (Oud-Kath.) Rijswijk 8 december 1675 (Cornelia Adriani, Joannes Martini). Hij huwde Naaldwijk 27 mei 1696 met Pleuntge Wouters van Dam (18).
 7. Guilielmus (Willem) (= 224), ged. (Oud-Kath.) Rijswijk 12 februari 1678 (Gerardus Leonardi van Tettro).

450 Jan Jansz. van Rijn. Hij huwde Naaldwijk 28 november 1677:
451 Maertje Cornelis van der Kley, won. Poeldijk, zij is in 1721 doopgetuige.
  Ouders van 225.

452=474 Jan Willemsz. van der Knaap, geb. Wateringen, 'laest gewoont hebbende op Honsholredijck' (1694), overl. Monster 13 november 1729 (?). Hij huwde Naaldwijk 2 mei 1694:
453=475 Maria Jonasdr. (van) Hartog), geb. Beekbergen (Veluwe), overl. Monster 13 november 1729.
Op 20-10(?)-1729 passeren Jan Willems van der Knaap en Maria Jonasdr. Hertog een akte van uitsluiting, waarbij de drie zonen Evert, Willem en Gerrit van der Knaap tot voogden over de minderjarige kinderen worden aangesteld. (Weesk. Naaldwijk 1).
  Kinderen:
 1. Evert, meerderjarig in 1729.
 2. Willem, meerderjarig in 1729.
 3. Gerrit (= 226), meerderjarig in 1729.
 4. Elsie (= 237), minderjarig in 1729, in de akte niet vermeld.

454 Arie Jansz. Kok, j.m. van Leidschendam; ondertr. 2e Naaldwijk 23 januari 1735 met Weijntje Claesdr. van der Wael; huwde 1e:
455+ Trijntje Glijnen van Ruijven, j.d. van Naaldwijk, overl. Monster 26 januari 1734.
In het testament van Leendert Grabels van Rijn en Annetje Gelijne van Ruyven wordt o.m. tot voogd benoemd hun zwager Arij Jansz. Kock (R.A. Honselersdijk 18, 1712); zij zijn doopgetuigen in 1726 bij zoon van 226.
[o.a. Pr.VII, 29].
  Kinderen o.a.:
 1. Glyn Ariens Kok. Hij huwde met Neeltje Ariensdr. Hoogwegh [Pr.VII, 21].
 2. Trijntje Arends Kok (= 227).

456 Frans Leendertsz. van Luijk (van Luck, Lucasse), geb. ca. 1655, bouwman, won. Kwintsheul, overl. Kwintsheul, begr. Wateringen 14 december 1730; huwde 2e (R.K.) (Frans Lucasse) Wateringen 11 november 1711 met Claesje Gerrits (van Bohemen), wed. van Frans Pietersz. van Antwerpen (ondertr. 8 oktober 1711, gerecht); huwde 1e:
457 Marijtie Maertens Suytgeest, begr. Wateringen 9 maart 1708.
Frans Leendersz. van Luijck kocht op 5 februari 1707 uit de boedel van Engel Leenders Couwenhoven een huis te Kwintsheul, belend O Aerd maat, Z Jan Jansz. Couwenhoven, W. de heer proc. van Wouw en N Leendert Pietersz. Proot, waarvoor hij f. 300 leende van Dirck van Rijn te 's-Gravenhage (R.A. Wateringen 40, f. 30). Hij deed afstand van dit huis op 9 april 1707 ten behoeve van Jan Louwen Rijgersberg, die op 8 maart 1707 naasting kwam doen. Op 29 juni 1714 kocht hij van de erfgenamen van Gerrit Maertensz. van Bohemen en Maartje Pieters van der Valk (allen vermeld) 5/6 deel in de helft van een huis en erf te Kwintsheul (id., f. 141).
[o.a. brief: H. Jansen].
  Kinderen uit eerste huwelijk (vader: Frans Leen(d)er(t)se 1-3, Frans (Leenderse) van Luck 4,5; moeder 1: Marij(tje) Maertens 1,3, Marij Meertens 2; moeder 2: Claesje Gerrits):
 1. Laurentius (= 228), ged. (R.K.) Wateringen 8 april 1694 (Huygen Meertens, Kneelia Meertense).
 2. Petrus, ged. (R.K.) Wateringen 30 maart 1699 (Jooris Meertense, Josijntie Meertens).
 3. Joannes, ged. (R.K.) Wateringen 25 juni 1701 (Laurens Maertens, Grietje Leenders).
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 4. Theodorus, ged. (R.K.) Wateringen 21 oktober 1712 (Roel Leend. van Luck, Grietje Leenders).
 5. Leonardus, ged. (R.K.) Wateringen 12 februari 1715 (Gerrit Leenderts Proos, Marij Leenders Proos).

458 Dirk Kneelisse (van Sweth), in 1696 genoemd als molenaar van de Nieuw Wateringveldse polder; huwde ca. 1690:
459 Neeltie Kneelis.
[brief: H. Jansen].
  Kinderen:
 1. Hilletje. Zij huwde (R.K.) Wateringen 17 september 1717 met Jacob Cornelisse van Alphen.
 2. Leendert Dirkse.
 3. Maria (= 229).
 4. Adriana Dirks, ged. (R.K.) Wateringen 17 september 1698.
 5. Cornelis. Hij huwde met Gerritje Lauwe Rotteveel.

460 Daam Abrams van Dijck, overl. Wateringen 29 januari 1716; huwde 1e met N.N.; huwde 2e (R.K.) Wateringen 1 november 1699:
461 Lijsbeth Jans de Bruijn of Overvest.
Op 3 januari 1737 verkochten Lijsbeth Janse de Bruijn, wed. van Daam Abramsze van Dijk, Abram, Jan en Pieter Damen van Dijk aan Willem Damen van Dijk 7 hond boomgaard, zijnde erfpachtland, gelegen in de Oud-Wateringveldse Polder in het ambacht van Wateringen, belend O en Z dhr. Kingnom, W Jan Arisze van Leeuwen en Cornelis Brouwer en N de Watering, belast met een jaarlijkse erfpacht van f. 36 t.b.v. het gasthuis te Scheveningen, als in opdrachtbrief d.d. 7 juni 1701 (R.A. Wateringen 42, f. 76).
[o.a. geg. van P. Oortman, brief. H. Jansen].
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Willem.
 2. Abram.
  Kinderen uit tweede huwelijk ((vader: Daem Abramse van Dick):
 3. Joannes (Jan) (= 230), ged. (R.K.) Wateringen 7 augustus 1700 (Arij Abramse van Dick, Marij Jants).
 4. Petrus (Pieter), ged. (R.K.) Wateringen 14 maart 1702 (Dirk Dirkse, Crijntje Jans).

462 Jan Huijgen van der Hoeven, bouwman te Wateringen, overl. Wateringen 10 april 1727 [O.V. 284, p. 239]. Hij huwde:
463 Celia Pieters Tetteroo, overl. Wateringen 5 mei 1735.
Jan Huijgen van der Hoeven kocht 22 november 1723 op een publieke veiling van mr. Pieter van Loon te 's-Gravenhage drie stukken weiland, te zamen ongeveer 6 morgen 500 roeden gelegen in de Oud Wateringveldse polder te Wateringen, belend O Cornelis Brouwer, de heer de Hoog en de abdij van Rijnsburg, Z de Sweth, W juffr. Catharina Troije en N de erven van Philip Heemskerck, voor f. 725 (R.A. Wateringen 41, f. 101v).
Cornelis Janse van Dijk, voor zichzelf als in huwelijk hebbende Maria Jans van der Hoeve, en Jan Damen van Dijk, voor zichzelf als in huwelijk hebbende Catharina Jans van der Hoeve, wonende in Monsterambacht 'aen Quinsheul', kinderen en mede-erfgenamen ieder voor 1/6 deel van hun moeder Cilia Pieters Tettero, wed. van Jan Huijgen van der Hoeven (test. 13 juli 1728 voor nots. Johannes Creef in 's-Gravenhage) verkochten op 28 april 1736 aan de overige erfgenamen, nl. Cornelis en Huijgh Janse van der Hoeve, meerderjarig, en Pieter en Anna, minderjarige, elk hun zesde deel in huis en erf in Kwintsheul, belend volgens laatste brief d.d. 5 juni 1708 O Maerten Bonen van Dijkshoorn, Z de 's Heerenwech, W Jacob Harmensz. Steehouwer en N de heer Nicolaes van der Dussen; tevens nog 2/3 deel in een huis en erf, als voren, belend volgens laatste opdrachtbrief d.d. 10 juni 1729 O Willem Claese Zuijtwijk, Z de 's Heerenwech, W de voorn. Cilia Pieters Tettero en W de erfgen. van de heer Nicolaes van der Dussen, te zamen voor f. 326 13 st. en 6 p. (R.A. Monster 33, f. 36). Op 2 mei 1736 verkochten dezelfden aan dezelfden hun zesde parten in de drie stukken weiland, gekocht op 22 november 1723 (A.R.A., R.A. Wateringen 42, f. 66-66v).
Op 1 mei 1759 verkochten Dirk Jacobs Bom, in huwelijk hebbende Annetje Jans van der Hoeven, won. in Monster, Catarina Jans van der Hoeven, wed. van Jan Damen van Dijk, en Jan Cornelisz. van Dijk, enige nagelaten zoon en erfgenaam van Maria Jans van der Hoeven, wed. van Cornelis Jans van Dijk, naast Cornelis en Pieter Jans van der Hoeven enige erfgenamen ab intestato van Huijg van der Hoeven, aan deze Cornelis en Pieter Jans van der Hoeven ieder voor de helft de eerste comp. 6/20 en de tweede en derde haar 1/20 deel van een perceel land van ca. 3 morgen, waar de overige 12/20 van de kopers, ieder voor de helft zijn, in de Oud Wateringveldse Polder, volgens brief d.d. 2 mei 1736 en tevens brief d.d. 22 november 1723 (A.R.A., R.A. Wateringen 44, f. 41-42).
  Kinderen (vader: Jan Huygen, moeder: Caecilia Pieters; deze geg. v. P. Oortman):
 1. Maria, ged. (R.K.) Wateringen 24 augustus 1693 (Jan Jantse Volgo Vos, Geertie Jans). Zij huwde voor 28 april 1736 met Cornelis Jans van Dijk, beiden overl. voor 1 mei 1759.
 2. Petrus, ged. (R.K.) Wateringen 4 april 1695 (Jan Piters, Geertie Piters), jong overl.
 3. Cornelius, ged. (R.K.) Wateringen 22 september 1697 (Wilm Huijgen, Agnitie Gerrits).
 4. Catharina (= 231), ged. (R.K.) Wateringen 11 maart 1699 (Gerrit Huijgen, Grietie Huijgen).
 5. Hugo (Huig), ged. (R.K.) Wateringen 14 maart 1707 (Cornelius Huijgen, Maertje Huijgen), overl. voor 5 mei 1759 (kinderloos).
 6. Adrianus, ged. (R.K.) Wateringen 5 juli 1709 (Maerten Huijgen, Leentje Huijgen), jong overl.
 7. Petrus (Pieter), ged. (R.K.) Wateringen 21 september 1712 (Jan Pieters Tetteroode, Geertje Pieters).
 8. Annetje. Zij huwde na 28 april 1736 met Dirk Jacobs Bom.

464 Vrank Arentse van der Burg, won. te Kethel, overl. na 26 mei 1705. Hij huwde:
465 Aafjen (Eva) Pieters (Proot).
Zij zijn in 1695 (Franck Arentse en Eva Pieters) doopget. bij dochter van Leendert Arense (van der Burg), hij in 1699 (Frank Arentse Verburgh) bij dochter van Piter Arentse Verburgh..
Zij heeft een broer Gerrit Pietersz. Proot, die huwde met Dingenom Arents van der Burgh.
Jacob Hendricxe van der Burgh, won. Poeldijk (1), voor de ene helft, en Vrank Arentse van der Burgh, won. Kethel, Jan Jacobsz. Sollevelt, won. Wateringen, en Engeltie Arents van der Burgh, won. Kethel (2), voor de andere helft, te zamen erfgenamen van Arij Pieterse Duijfhuijs te Poeldijk, verkochten 26 mei 1705 aan Jan Jacobsz. van der Burgh een stukje erf, groot 'sevendalve' roede met een 'hollenbargh' en een schapenhok erop, in Poeldijk, waar voorheen de Poeldijcse Toorn op gestaan heeft, belend O Jan Hendricxe van der Heus, Z voor een ged. de tuin van het schoolhuis en de voorn. Jan Hendricxe van der Heus, W het schoolhuis en N S'Heerenwecht, belast met een rente van 1 gld. per jaar aan de koning van Groot Brittannië, voor f. 100 (A.R.A., R.A. Monster 31, f. 4).
Bovengenoemde erfgenamen sub 2 verkopen aan erfgenaam sub 1 de helft van huis en erf aan de zuidzijde in het dorp Poeldijk, belend O 't Monnicke Laantje, W Leendert van Veen, Z Jacob Vroeghop en Philip van Rijn en N de koper en de wed. van Jan Leenderts van der Voort, waarvan de koper de wederhelft heeft, laatste brief d.d. 14 juli 1632, voor f. 325 (idem, f. 5-5v).
  Kinderen (vader: Vranck (Arents) van der Burgh 1,2?,4, Frank van der Burgh 5, Vrank van der Burgten 3; moeder: Aefje/Aeftje Pieters):
 1. Arnoldus, ged. (R.K.) Schiedam 6 september 1687 (Pieter Arense, Catharina Pieterse).
 2. Arnoldus, ged. (R.K.) Kethel 8 april 1689 (Pieter Arense, Catharina Pieterse).
 3. Catharina, ged. (R.K.) Kethel 27 oktober 1696 (Bastiaen Janse, Dingeman Ariens).
 4. Maria, ged. (R.K.) Kethel 27 februari 1698 (Jannetje Pieters).
 5. Petrus (= 232), ged. (R.K.) Kethel 8 februari 1702 (Leentje Dammis).

466 Jacob Cornelisz. Kroeser, geb. Berkel. Hij huwde (geass. door vader) Hof van Delft 5 mei 1715 (aangeg. Berkel 17 april 1715, klasse f. 15):
467 Ariaentie Jacobs Verheul, j.d. won. Hof van Delft, bij huw. geass. door zwager Pieter Cornelisz. Uijttendoorn.
  Kinderen:
 1. Grietje (= 233). Zij huwde 1736.
 2. Arnoldus, ged. (R.K.) Berkel 17 september 1721.

472 Thomas Christiaensz. van Es, wonend in Poeldijk, overl. 2 mei 1731, begr. Naaldwijk 8 mei 1731. Hij huwde 1e Marijtje Frans van der Steur. Hij huwde 2e 's-Gravenzande 20 mei 1691:
473 Jannetje Doensse van Alenburgh.
Testament Monster 7 augustus 1694, tot voogden aangesteld van zijn broer Willeboort van Es en haar zwager Heyndrick Leenderts Duijvesteijn (Not.Arch. 6049).
[Voor de kinderen, zie Van Es 2001; o.a. O.V. 1969/70, Parqui].
  Ouders van 236.

476 Jan Ariens Spranckhuysen, j.m. van De Lier, betaalde parochieschreven van De Lier van 1684-1704 [O.V. 1982, 454], begr. De Lier 18 februari 1705. Hij huwde De Lier 5 maart 1684 (ondertr. 11 febr.):
477 Annetgen Ariens (van der) Ham, ged. Kethel 2 januari 1659, overl. Poeldijk 19 juli 1718.
  Ouders van 238.

478 Cornelis Cornelisz. van der Marel (de jonge), geb. ca. 1658, won. te Kwintsheul in Monsterambacht, is op 13 juni 1724 ca. 67 jaar oud (R.A. Honselersdijk 21); overl. 1740. Hij huwde:
479 Maartje Cornelis Groenewegen, overl. 24 maart 1729.
Zij testeerden 22 augustus 1693 te Monster en stellen als voogden aan zijn broers Jan en Sijbrant Cornelisse van der Marel en haar broer Maerten Cornelisse Groenewegen en zwager Philips Clasen van der Voort (A.R.A., Not.Arch. 6049).
Cornelis Cornelisse van der Marel kocht op 25 mei 1680 een huis en tuin van 13 hond patrimoniaal land bij Kwintsheul van Aert Hendricx van Snel (A.R.A., R.A. Monster, f. 192-193v).
Cornelis Cornelisz. van der Marel de jonge kocht op 15 maart 1719 van Jan en Cornelis Cornelisz. van der Marel als erfgenamen van Marietje Cornelis van der Marel een huis met 1 morgen 3 hond tuinland, gelegen in de Nieu Wateringvelt in Wateringen, belend O de kinderen van Dirck Pietersz. Persoon, Z ervan van Cornelis van der Burg, W de heer Zuijdlande en N de Hereweg (A.R.A., R.A. Wateringen 41, f. 5v-6).
[o.a. O.V. 1969/70, Parqui].
  Ouders van 239.

480 Gijsbert Claesse Middelkoop, j.m. van 'Heijcoop', begr. Hei- en Boeicop 27 mei 1732 (Gijsbert Klaze met zijn vrouw Willempje); huwde Hei- en Boeicop 20 mei 1703:
481 Willemtje Maertense Tromp, geb. Ottoland, begr. Hei- en Boeicop 27 mei 1732.
Bastiaan en Gijsbert Klaasz. Middelkoop, voogden van het minderj. kind van Lambert Heijndrixe en Hadewij Klaasz. Middelkoop, en Barent Horsman, won. Langerak, verhuurden ieder voor de helft op 5 mei 1725 een hofstede aan Dirk Hendrixz. Bouwman (R.A. Langerak 27).
  Kinderen (vader: Gijbert Claesse 1-3, -Claaszen 4, -Claasz. 5; moeder: Willemtje Maertense 1-3, -Meertens 4-5):
 1. Claes, ged. (Geref.) Hei- en Boeicop 28 februari 1704.
 2. Maerten, ged. (Geref.) Hei- en Boeicop 21 maart 1706, begr. Hei- en Boeicop 12 maart 1750 (Maarten Gijzen, in zelfde graf als ouders).
 3. Huijbert (= 240), ged. (Geref.) Hei- en Boeicop 12 februari 1708.
 4. Dirk, ged. (Geref.) Hei- en Boeicop 13 maart 1710.
 5. Cornelis, ged. (Geref.) Hei- en Boeicop 21 mei 1713, begr. Benschop 30 mei 1765. Hij huwde met Catharina van der Pijl (Trijntje Pijl), begr. Benschop 11 juni 1776. Beiden in graf. nr. 54 in het ruim van de kerk, dat op naam van Cornelis Middelkoop stond.In hetzelfde graf is op 19 oktober 1798 begr. Gijs Middelkoop.

482 Dirk Beijen, ged. (Geref.) Benschop 19 juli 1685, won. 'Nederent aan de Zuydzeyde' te Benschop (lidmatenlijst 1718), 'Beneden-end aan de zuijd-zijde van den Dam' (1723 en 1730)overl. ald. 17 maart 1744 (Dirk Bijen, f. 6.6); huwde Benschop 6 juni 1717:
483 Willemtje Willems de Wit, van Lakerveld, overl. Benschop 6 juni 1769 (de wed. Dirk Bijen, f. 6.6); huwde 1e met Gerrit Andriesse.
  Kinderen (vader: Dirk Beijen 1,3,4, -Bijen 2; Willemtje Willems de Wit 1,2; Willemje 4, niet genoemd 3):
 1. Hermanus, ged. (Geref.) Benschop 1 januari 1718 (Fijtje Beijen).
 2. Willem, ged. (Geref.) Benschop 9 juli 1719 (Marigje Willems de Wit), burgemeester van Benschop [G.N. 1974], begr. Benschop 10 april 1780.
 3. Lijsbeth, ged. (Geref.) Benschop 2 mei 1723.
 4. Margrietje (= 241), ged. IJsselstein (wegens vacature in Benschop) 1 maart 1726 (Fijgje Beijen).

488 Herman Mölder(s) (Mulders), smid te Sonsbeck, aangenomen zoon van Peter Muller en Margaretha Pantzers, kreeg een aanzienlijke brandschade wanneer op 21 mei 1717 180 huizen en schuren bij een brand in de as gelegd worden, hij bezat een smederij en kreeg daarvoor in 1725 een uitkering; huwde 1e Sonsbeck 9 oktober 1701 met Johanna Wintgens; huwde 2e Sonsbeck 27 april 1717:
489 Derisken Ahwater. [G.N. 1971, 114-117].
  Kinderen uit eerste huwelijk:
 1. Wilhelm, ged. (R.K.) Sonsbeck 16 januari 1703. Hij huwde Sonsbeck 24 april 1736 met Gerarda Paschens.
 2. Hermanus, ged. (R.K.) Sonsbeck 6 januari 1705.
 3. Maria, ged. (R.K.) Sonsbeck 24 oktober 1706.
 4. Theodorus, ged. (R.K.) Sonsbeck 22 april 1711.
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 5. Hermanus, ged. (R.K.) Sonsbeck 8 mei 1718. Hij huwde 1e Jaarsveld 5 augustus 1743 met Maria de Laat, overl. Jaarsveld 1752, dochter van Arnold de Laat (= 490) en Catharina Gerrits; huwde 2e Sonsbeck 21 oktober 1754 met Elisabeth ten Binsel.
 6. Johanna, ged. (R.K.) Sonsbeck 4 oktober 1719. Zij huwde Sonsbeck 24 februari 1743 met Hermanus Kuik.
 7. Gerardus (= 244), ged. (R.K.) Sonsbeck 18 februari 1721.
 8. Johannes, ged. (R.K.) Sonsbeck 5 september 1723, overl. ald. 7 maart 1728.
 9. Gertrudis, ged. (R.K.) Sonsbeck 13 september 1725. Zij huwde Lopik 20 april 1748 met Jan Dirxen van Cleve.
 10. Johanna, ged. (R.K.) Sonsbeck 1 april 1730.

490 Arnold de Laat. Hij huwde:
491 Catharina Gerrits.
  Kinderen (vader: Arnold de Laat/Laet; moeder: Catharina 2, Catharina Gerrits 1, -Gerhards 3):
 1. Maria, geb. Lopikerkapel, ged. (R.K.) IJsselstein 4 januari 1717 (Antonia Gerrits).
 2. Maria, geb. Lopikerkapel, ged. (R.K.) IJsselstein 15 mei 1718 (Antonia), overl. Jaarsveld 1752. Zij huwde Jaarsveld 5 augustus 1743 met Hermanus Mölders, ged. (R.K.) Sonsbeck 8 mei 1718, zoon van Herman Mölders (= 488) en Derisken Ahwater.
 3. Elisabeth (= 245), geb. Lopikerkapel, ged. (R.K.) IJsselstein 20 maart 1721 (Cornelia Willems).

492 Gerrit Lauwen (van) Homburg, overl. Benschop 24 juli 1741 (Gerrit Lauwz. Homburg, op 25-7 beluid Gerrit Louwe Homburgh en 31-7 in de kerk begraven, f. 6.6); huwde (R.K.) Polsbroek 27 januari 1709:
493 Kornelia Jans van Vueren, overl. Benschop 7 februari 1734 (Cornelia Jansz. van Vuuren).
  Kinderen ('Polsbroek c.a.' is de R.K. gemeente van 'Zuydt en Noort Polsbroek en van het Neerende van Benschop', waarbij aangetekend evt. 'Neerende van Benschop' resp. 'Noort Polsbroek') (vader: Gerrit Lauwen 1, Gerrit Homburg 2-7,9-11, -Lauwe/Lauwz. Homburg 8,12-13; moeder: Kornelia Jans van Vueren 1-5, --van Vuuren 11, --Vuren 7,8,10, --Vuuren 6,9, Cornelia Jansz. van Vuuren 12,13):
 1. Adrianus (= 246), geb. Benschop (Neerende), ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 6 september 1710 (Judith Jans van Vueren).
 2. Kornelius, geb. Benschop (Neerende), ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 30 januari 1712 (Aegje Lauwen Homburg). Hij huwde (geass. met vader Gerrit Lourensz. van Homburg) Benschop 28 april 1737 met Catharina Coenen Benschop.
 3. Emerentiana, geb. Benschop (Neerende), ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 17 juni 1713 (Gloude Lauwen Homburg).
 4. Emerentiana (Emmigje), geb. Benschop (Neerende), ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 30 december 1714, overl. Benschop 22 maart 1786. Zij huwde Benschop 17 november 1743 met Dirk Jansz. Broer, won. Polsbroek Noord, zoon van Jan Dirksz. Broer.
 5. Kunera, geb. Benschop (Neerende), ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 26 mei 1716 (Jan Arense van Vueren).
 6. Johannes, geb. Benschop (Neerende), ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 2 september 1717 (Jan Ariense Vuuren), huw. aant. Benschop 19 maart 1741 met Ariaantje Hogendoorn, j.d. van Cabauw.
 7. Cunera, geb. Noord Polsbroek, ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 1 mei 1719 (Judith Jans Vuren).
 8. Agatha (Eijgje), geb. Noord Polsbroek, ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 21 oktober 1720 (Laurens Claudenz. Homburg), overl. Noord Polsbroek 29 april 1761.
 9. Adriana, geb. Benschop (Neerende), ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 21 oktober 1722 (Judith Jans Vuuren), overl. Noord Polsbroek 11 mei 1794.
 10. Wilhelmus, geb. Benschop (Neerende), ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 6 april 1724 (Maria Lauwen Homburg).
 11. Wilhelmus, geb. Noord Polsbroek, ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 8 januari 1726 (Laurens Glaudens Homburg).
 12. Maria, geb. Benschop (Neerende), ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 21 november 1727 (Judith Jansz. v. Vuuren), overl. Noord Polsbroek 15 april 1809.
 13. Willem, geb. Benschop (Neerende), ged. (R.K.) Polsbroek c.a. 15 juni 1729 (Maria Lauwz.).

494 Cornelis Woutersse Boef, won. Noord-Polsbroek; huwde (geass. door vader) Zevender en (R.K.) Cabauw 26 januari 1722:
495 Petertje Pancken Vuijren, ged. (R.K.) Cabauw 5 maart 1697 (bij huw. Petertje Pancken, geass. door vader Panck Gijsbertse Vuijren), attestatie van Zevender naar Polsbroek als Petertje Pancken Vuijren.
Zij zijn doopget. bij Walterus, zoon van Piter Boef en Cornelia van Vliet, ged. (R.K.) Cabauw 7 juni 1731.
  Kinderen (vader: Cornelis Wouters(e) 1,3,5,6, -Wauterse Boef 4,7, -Boeff 2; moeder: Petertje Pancke 1,2, Pitertje Panke 3-7):
 1. Quirina vel Cunera, geb. Zevender, ged. (R.K.) Cabauw 3 november 1722 (Crijntie Cornelisse), overl. Benschop 13 november 1750 (Quirinia Cornelisz. Boef).
 2. Aeltie (= 247), geb. Zevender, ged. (R.K.) Cabauw 10 maart 1724 (Hendrickje Pancke).
 3. Cornelia, geb. Lopik, ged. (R.K.) Cabauw 28 juni 1726 (Krijntje Panke).
 4. Elizabeth, geb. Lopik, ged. (R.K.) Cabauw 16 juli 1728 (Krijnje Pancke).
 5. Pank, geb. Lopik, ged. (R.K.) Cabauw 10 april 1730 (Anke Panke). Hij huwde 24 april 1768 met Arijaantje Maartense Snoek.
 6. Walterus, geb. Lopik, ged. (R.K.) Cabauw 18 april 1732 (Cornelia van Vliet).
 7. Joanna, geb. Lopik, ged. (R.K.) Cabauw 19 mei 1734 (Krijntje Cornelis Schouten).

504 Gerrit Arentz. Hartevelt. Hij huwde 1e met Marijtje Meesse Kaaskoper; huwde 2e Bergschenhoek 12 mei 1709:
505 Neeltje Andries Huijsman, ged. (Geref.) Bergschenhoek 3 maart 1680.
  Kinderen uit eerste huwelijk (vader: Gerrit Arents/Arentz. Hartevelt 1-6, Gerrit Hartevelt 7-10; moeder 1: Marijtie Mees(s)e Kaaskoper 1-3; moeder 2: Neeltie Andries 4-6, Neeltje Andriessen 7-10):
 1. Arij, ged. (Remonstr.) Bleiswijk ..-..-1701.
 2. Lijsbeth, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 9 maart 1704 (Maartie).
 3. Elisabedt, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 31 juli 1707 (vaders zuster Maartie).
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 4. Mees, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 1 december 1709 (vaders suster Maartie Hartevelt).
 5. Andries, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 10 juli 1712.
 6. Johannes, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 5 augustus 1714.
 7. Gerrit, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 25 april 1717.
 8. Arij (= 252), ged. (Remonstr.) Bleiswijk 14 april 1720.
 9. Elisabedt, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 23 november 1721, diverse malen doopget. 1748-1750.
 10. Ingetje, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 27 februari 1724.

506 Arij Meese Treurniet. Hij huwde:
507 Neeltie Francke.
  Kinderen:
 1. Claasje, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 21 juli 1709 (vaders zuster Aeltje Mese Treurniet).
 2. Claasje, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 21 juni 1711 (vaders zuster Aeltje Mese Treurniet).
 3. Ariaantje (= 253), ged. (Remonstr.) Bleiswijk 22 oktober 1713 (moeders zuster Maartie).
 4. Kneelis, ged. (Remonstr.) Bleiswijk 6 juni 1717.
volgende