Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE X (deel 4) volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.896 Claes Claesz. van Henegouwen, ook van Bergen in Henegouwen, soms met de toenaam 'de Jonge'. Hij woonde in de Pastoors Croft te Rijswijk. Overl. na 21 april 1681. Hij huwde Rijswijk 17 mei 1637 met:
897 Lijsbeth Maertensdr. (van) Bohemen, geb. Wateringen, bij huw. geass. met Jan Dircksz.
[Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, blz. 10].
  Kinderen (in volgorde van huwelijk):
 1. Maerten, ondertr. Rijswijk 25 september 1660 met Willemtge Jans van der Guy, j.d. van Coudekerck.
 2. Pieter, grafmaker. Hij huwde Rijswijk 23 december 1663 met Catharina Jans Witteman.
 3. Claes (= 448).
 4. Cornelia. Zij huwde Rijswijk 17 november 1669 met Gerrit Leendertse van Tetterode.
 5. Jan. Hij huwde Rijswijk 30 augustus 1671 met Annetje Pieters Oosterwijck. Hij werd op 19 februari 1666 vermeld als Jan Claesz. van Bergen in Henegou anders geseyt van Rijswijk (16).
 6. Gerrit, ondertr. Voorburg 22 januari 1678 met Maria Pieters Ruijchrock, j.d. won. in 's-Gravenhage, dr. van Pieter Leenderzen Ruijchrock (?).
 7. Marijtje, overl. ca. 1682 (17). Zij huwde Rijswijk 6 februari 1680 met Jan Jansz. van Outshoorn.
 8. verm. Elisabeth, 'Elisabetha Nicolai' is doopgetuige in 1673.

904=948 Willem Jacobsz. van der Knaep, geb. ca. 1633, tuinier, begr. Wateringen 18 juni 1720. Hij huwde met:
905=949 Jannetje Evers van der Swan.
Willem Jacobse van der Knaep, won.binnen de heerlijkheid Wateringen verkocht op 4 mei 1686 aan Bancras Huijberechts Persoon een huis en erf aan het Oosteinde in Wateringen, belend O de wed. van Willem Maertens van der Meer, W het slop van Pieter Corn. Groen, N de voorn. Pieter Corn. en Corn. Timmen (A.R.A., R.A. Wateringen 38).
Willem Jacobsz. Cnaep, 67 jaar oud, deed op 5 juni 1700 een verklaring als ingezetene van Wateringen, en eveneens op 13 maart 1717 als Wm. Jacobsz. van der Knaep, dan 84 jaar oud (A.R.A., R.A. Wateringen 2).
[ged. brief H. Janssen, Teteringen].
  Ouders van Jacob, Antje, Cornelia, Jan (= 452=474), Marij, Evert.

908 Jan Ariensz. Kok. Hij huwde met:
909 Claertje Jansdr.
[Pr. VII, 38].
  Ouders van 454.

910 Glyn Pietersz. van Ruyven, geb. Naaldwijk. Hij huwde met:
911 Trijntje Ariensdr. van der Meer.
[Pr. VII, 38].
  Ouders van 455.

914 Maerten Louwen Suydgeest, geb. ca. 1625, bouwman aan de Mient onder Wateringen. Hij huwde met:
915 Anna Cornelisdr. van der Burgh.
[brief H. Janssen, Teteringen].
  Kinderen (doopget.):
 1. Joris.
 2. Louris.
 3. Huygen.
 4. Cornelia.
 5. Josijntje.
 6. Marijtje (= 457).

916 Cornelis Pietersz. van Sweth. Hij huwde 2e Wateringen 15 april 1681 met Barber Pieters van der Houve. Hij huwde 1e met:
917? Hilletje Jans.
[brief H. Janssen, Teteringen].
  Ouders van 458.

920? Abraham Jacobsz. van Dijck, j.m. won. Rijswijk, ondertr. Rijswijk 8 juli 1656:
921? Christina Aelbregtsdr., j.d. won. Rijswijk.
[brief H. Janssen, Teteringen].
  Ouders van 460.

924 Huijch Jansz. van der Hoeven, geb. 't Woudt ca. 30 april 1630, woonde in 1655 in het ambacht Rijswijk, overl. voor 25 november 1667. Hij huwde Hof van Delft 24 november 1652 (geass. met vader) met:
925 Angenietje Gerrits Reygersberg, j.d. won. Abtswoude.
Bezit in 1663 leen 32 van de Binckhorst.
  Kinderen (O.V. 281 en 284, blz. 239):
 1. Maerten, ongehuwd overl. voor 5 mei 1759.
 2. Johannes, ongehuwd, overl. 5 mei 1759.
 3. Willem. Hij huwde 13 mei 1696 met Marijtje Jacobs van Bourgondien.
 4. Jan (= 462).
 5. Gerrit, overl. Monster 19 februari 1739. Hij huwde met Jaeptje Corn. van der Voort.
 6. Maria. Zij huwde met Cornelis van Geest.
 7. Jaepje. Zij huwde met Sijmon Boerman.
 8. Trijntje. Zij huwde met Theunis Hoogeveen.
 9. Cornelis, overl. voor 27 augustus 1760, kinderloos.
 10. Leentje, overl. voor 27 augustus 1760. Zij huwde 't Woudt 4 november 1708 met Arie Corn. van der Voort.
 11. Grietje, overl. voor 27 augustus 1760.

926 Pieter Leenderse Tetteroode, overl. voor 13 januari 1683. Hij huwde met:
927 Geertie Jans Dom, begr. Wateringen 7 oktober 1709.
Op 13 januari 1683 verkocht Geertie Jans, wed. van Pieter Leenderse Tetteroode, won. te Wateringen, aan haar broer Jan Jansz. Dom een huis en erf in het ambacht Wateringen, belend O het gasthuis te Scheevelingh, Z Jan Roelantse van der Marel, W de erfgen. van Corn. Graswinckel, en N de Banwateringh (A.R.A., R.A. Wateringen 38, f. 19v).
  Ouders van 463.

928 Arend Vrancken van der Burch, geb. ca. 1616, bouwman te Wateringen, op 20 februari 1646 verklaring, oud 30 jaar (G.A.G., Not.Arch. 158, f. 196), overl. voor 4 juli 1684. Hij huwde (huw.voorw. Delft 22 mei 1659, G.A.D., Not.Arch. 2056, f. 8) met:
929 Trijntje Pieters Duijfhuijs, begr. Wateringen 31 december 1693.
Trintie Pieters Duijfhuijs, wed. van Arent Vrancken van der Burch, en Vranck Arentse van der Burgh, zoon, als principaal, en Gerrit Pieterse Proot, in huw. hebbende Dingenom Arents van der Burgh als borg en mede schuldenaars, zijn schuldig aan Nicolaas Moolemij 1100 gld., hypotheek op huis en erf met de helft van 15 morgen land., idem 1200 gld, en 550 gld. (A.R.A., R.A. Wateringen 38, f. 48v-49v, 70 en 95v).
Op 10 oktober 1696 verkochten de erfgenamen van Arend Francken van der Burch en Trijntje Pieters Duijfhuijs, te weten Franck, Pieter, Leendert en Engeltje Arents van der Burch, mitsgaders Bastiaen Jansz. Swanevelt, in huw. hebbende Dincknom Arents van der Burch, volgens voorw. d.d. 6 september 1696 voor notaris Adriaen Leeuwenhoek te Delft, aan de Heer Nicolaes van der Dusse, heer van Zouteveen, een woning enz. met 15 morgen land, gelegen in de Oude Wateringveldse polder, het land gemeen met het Meisjeshuis te Delft, belend N de Zandwaterinck en Heerewech, Z de Sweth, O de voorn. heer van der Dussen en W het land van het Huys van der Werve (A.R.A., R.A. Wateringen 39, f. 75-76).
[ged. brief H. Janssen, Teteringen].
  Kinderen:
 1. Vrank, (= 464).
 2. Dingenom. Zij huwde 1e met Gerrit Pieters Proot (akte 4 juli 1684). Zij huwde 2e met Bastiaen Jansz. Swanevelt (akte 10 oktober 1696).
 3. Pieter, vermeld 10 oktober 1696. Hij huwde met Aagie Jans van der Pruijse (kinderen R.K. gedoopt Wateringen 1695 en 1696)
 4. Engeltje, vermeld 10 oktober 1696.
 5. Leendert, vermeld 10 oktober 1696. Hij huwde met Barbara Jans.

932 Cornelis Jacobsz. Kroeser (Slobbe), ged. (R.K.) Berkel 25 oktober 1648, bouwman te Berkel in 1715. Hij huwde Berkel 18 juni 1684 en R.K. 16 juni 1684 met:
933 Catharina Claesdr. Overvest, ged. (R.K.) Berkel 13 augustus 1662, Catharina Claesdr. Overvest, wed. van Cornelis Jacobse Croeser, wonb. in 't Noordeinde te Pijnacker, op hoge jaren, testeerde op 10 december 1734 (A.R.A., Weesk. Berkel 9).
R.K. huwelijk als Cornelis Jacobse Slobbe.
  Ouders van 466.

944 Christiaen Andriesz. van Esch, tuinder te Poeldijk aan de Gantel, begr. voor 14 juni 1697. Hij huwde vóór 7 november 1657 met:
945 Cornelia Teunis Ruyghrock, overl. tussen 4 juli 1704 en 22 april 1705.
Op 23 augustus 1671 stellen zij tot voogden aan o.a. haar broer Arent Anthonis Ruijchrock (= 662) (A.R.A., Not. Arch. 6044, Monster). Op 14 mei 1675 verkl. betreffende de koop door Christiaen van Esch van een stuk land bij Poeldijk (A.R.A., R.A. Monster 29, f. 77v-78). Zij testeerden 3 januari 1681 (A.R.A., Not. Arch. 6044, Monster). Hij verhuurde 8 februari 1683 een huis en tuin aan zijn zoon Willebord (G.A.G., Not.Arch. 660, f. 85). Hij verkocht 2 mei 1687 een huis te Poeldijk (A.R.A.,, R.A. Monster 30, f. 43v). Zij testeerde als weduwe 25 april 1698 (G.A.G., Not. Arch. 721, f. 401-405); erfgenamen allen vermeld betr. veiling van huis op 3 juni 1705 (A.R.A., R.A. Monster 31, f. 5v-6v).
Lit.: T.A.M. van Es, "Christiaen Andriesz. van Es en zijn kinderen: Fruittelers in Poeldijk, 1657-1705." 79-98, Jubileumboek van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland, H.M. Lups... [et al.] (red.). Delft: NGV-Afd. Delfland, 2001.
  Kinderen (zie voor meer gegevens Van Es 2001):
 1. Huijgh, schuldbrief 4 juli 1704 (G.A.G., Not.Arch. 681, f. 227), vermeld 3 juni 1705.
 2. Thomas (= 472), vermeld 3 juni 1705.
 3. Willeboort, vermeld 8 februari 1682 en 3 juni 1705.
 4. Catharina, erfgenaam 25 april 1698, vermeld 3 juni 1705.
 5. Maria, erfgenaam 25 april 1698, vermeld 3 juni 1705.
 6. Cornelis, overl. voor 3 juni 1705.

946 Doe Jaspersz. van Alenburgh, kapitalist te 's-Gravenzande, overl. voor 9 september 1682. Hij huwde voor 7 oktober 1656 met:
947 Annetge Jans van Outshoorn (van Olsthoorn).
Op 9 september 1682 geeft Annetjen Jans van Olsthoorn, wed. van Dominicus Jasperse van Alenburgh, won. te 's-Gravenzande te kennen dat zij bij test. d.d. 23 maart 1655 als voogdes is gesteld, kiest als medevoogden haar zoon Jan van Alenburgh en Willem Jansen van Poomeren van vaders zijde, en Jan Louwen Ruijgrock, haar neef, en Maerten Pieters Sprockenburgh, won. te 's-Gravenzande van haar zijde (A.R.A., Not. Arch. 6049, Monster).
Annetge Jans Outshoorn, wed. van Doe Jaspersz. van Alenburgh, en Jan Doe van Alenburgh, haar zoon, won. te 's-Gravenzande, lenen op 17 maart 1687 van Hillebrant van Wouw, won. 's-Gravenhage, 474 gld. achterstallige huur van landerijen door de voorn. Doe Jaspersz. van Alenburgh van Van Wouw gebruikt (G.A.G., Not.Arch. 664, f. 196).
14 juni 1689 gezamenlijke schuldbrief van 1000 gld. aan toonder van Annetge Jans van Outshoorn, wed. van Doe Jaspersz. van Alenburgh, en Jan Doe van Alenburgh, haar zoon won. te 's-Gravenzande, Jan laurensz. Ruygrock, mitsgaders Arien Laurens Ruychrock, won. in 's-Gravenhage (G.A.G., Not. Arch. 666, f. 299).
  Kinderen:
 1. Jan.
 2. Jannetje (= 473).

952 Arij Joosten Spranckhuysen (Bij), j.m. van 't Woudt, betaalde parochieschreven van De Lier 1638/40-1683 (Ary Joosten Sprankhuysenbre, resp. Sprankhuysenbij) (O.V. 1982, 454), overl. voor 19 januari 1685. Hij huwde De Lier 10 mei 1678 met:
953 Annetie Crijne van der Putte, geb. De Lier, ged. Naaldwijk 15 januari 1612, overl. voor 10 mei 1678.
Op 10 mei 1678 vermeld Cornelis Jansen de Roo, getr. met Maritie Crijnen, en Arij Joosten Spranckhuysen, getr. gehad hebb. Annetie Crijnen, te zamen als erfgenaam 'nomina uxoris' van Joris Crinen van der Putten (A.R.A., R.A. Honselersdijk 21).
De erfgenamen van Arij Joosten Spranckhuysen Bij, nl. Crijn Ariense en Jan Arijensz. Spranckhuysen Bij voor henzelf en als voogd over de minderjarige kinderen van Liedeweij Arijens, geprocureerd bij Claas Arijense Huysman, verkochten op 19 juni 1685 aan Paulus Roelantse van der Marel, in huwelijk hebbende Maartie Arijensdr., en mede-erfgenaam van voorn. Arij Joosten, 3/4 deel van een huis en erf in De Lier op de Kickert, belend Z de Hoff Polder Kade ofte Lier Wegh, N de Lee Wateringh,, O Teunis Jansz. van ouds en Pieter Teunisse de Vooys en W Huijgh Pietersz. van der Elst met een tuin, waarvan de koper het resterende vierdepart heeft, belast met een rente van een halve stuiver per jaar toekomende de heer van De Lier, voor f. 150 (A.R.A., R.A. De Lier 5, f. 39).
[huwelijk: brief Jacobs].
  Kinderen:
 1. Crijn Ariense.
 2. Jan Arijensz. Spranckhuysen Bij (= 476).
 3. Liedewij, overl. voor 19 juni 1685. Zij huwde met Claas Arijense Huysman.
 4. Maartie. Zij huwde met Paulus Roelantse van der Marel.

954 Aryen Aryensz. Ham, overl. na 11 april 1697. Hij huwde voor 20 maart 1647:
955 Neeltgen Meesendr., begr. Kethel 3 februari 1681.
[Bron: Eering-1]
  Ouders van 477.

956 Cornelis Roelandsz. van der Marel, geb. 1615, won. te Wateringen, overl. 1680. Hij huwde 1e met N.N. Hij huwde 2e met:
957 Leentje Cornelis van Santvliet, begr. Wateringen 18 december 1693.
Op 20 juli 1675 werd een huis verkocht, met als belending Cornelis Roelantsz. van der Marel (A.R.A., R.A. Wateringen 2, nr. 41).
Leentje Cornelis van Zandvliet, wed. van Cornelis Roelen van der Marel testeerde 2 augustus 1693, haar dochter Mariasa krijgt eerst 500 gld., de rest wordt onder de vijf kinderen verdeeld (A.R.A., R.A. Wateringen 2, nr. 86).
Erfgenamen van Cornelis Roelantsz. van der Marel, te weten Leentie Corns. van Santvliet, mitsgaders Jan Corn. van der Maarel, ZPieter van der Maerel, Huijbert Corn. van der Marel en Corn. Corneelisse van der Marel, meerderjarig, en Jan Roelantsz. van der Marel oom en voogd van Marijtje Corn. van der Marel, tezamen benevens Aeltie Corn. van der Maerel, haar halve zuster van vaderszijde, verkochten op 21 april 1683 aan de kamer van charitaten te Delft stuk land van 11 hond 15 roeden in de Nieuwe Wateringh veltse polder, belend Z en N do voors. kamer en W en O Jan Corn. Sijdeman, voor 1275 gld. (A.R.A., R.A. Wateringen 38, f. 26v).
Jan Cornelisz., Pieter Cornelisz., Huijbert Cornelisz., Cornelis Cornelisz. en Maria Cornelis van der Marel, kind. en erfg. van Cornelis Roelantsz. van der Marel en Leentje Cornelis Zandvliet verkochten op 26 mei 1695 aan Jan Mijndersz. van der Spijck een boomgaard, groot 1 morgen, gelegen in het Oostende van Wateringen, belend O Arij Jansz. Hensbroeck, Z Pieter Abramsz. Persoon, W de heer Johan Voorburgh en N de Banwateringh met de s'Herenwegh, voor 1400 gld. (A.R.A., R.A. Wateringen 39, f. 40).
Jan Cornelisz. van der Marel, Pieter Cornelisz. van der Marel, Cornelis Cornelisz. van der Marel en Marietje Cornelis van der Marel, kind. van Cornelis Roelen van der Marel, als erfgen. ab intestato van Aaltje Cornelis van der Marel, hun halve zuster, verkochten op 4 februari 1708 aan Jan Engelen Vijverberg een partij wei- en tuinland van ca. 4 morgen 10 roeden, gelegen in Nieu Watering Velt belend O Jacob Pietersz. Timmer met bruikwaar, Z mevr. Ranst, W mevr. Voort en N Arij Pietersz. van der Marel voor f. 600 (A.R.A., R.A. Wateringen 40, f. 45).
  Dochter uit eerste huwelijk:
 1. Aaltje, vermeld in 1683 en 1708 als halve zuster van 2-6.
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 2. Jan, vermeld 1683, 1693, 1694 en 1708
 3. Pieter. vermeld 1683, 1693, 1694 en 1708
 4. Huijbert, vermeld 1683, 1693 en 1694.
 5. Cornelis (= 478), vermeld 1683, 1693, 1694 en 1708
 6. Maria, vermeld 1693, 1694 en 1708.
 7. Sijbrant, vermeld 1693 ??

958 Cornelis Dirksz. Groenewegen, won. Poeldijk, overl. na 30 juni 1701. Hij huwde Monster 7 november 1648 met:
959 Maartje Maartens Croneveen, ged. (R.K.) 's-Gravenhage (Oude Molstraat) 18 februari 1624; zij huwde 1e 26 januari 1644 met Pieter Jansz. van Oudshoorn.
Hij kocht 14 mei 1675 stuk land in Monster aan de Gantel (A.R.A., R.A. Monster 29).
Op 30 maart 1677 verkocht hij proc. hebbende van Franciscus Verburgh, won. in Poeldijk, die proc. had van zijn broer Corn. Willeboorts Verburgh, een erf en tuintje in Poeldijk (A.R.A., R.A. Monster 29, f. 116-117).
Op 16 mei 1696 verkocht Cornelis Dirxe Groenewegen aan Cornelis Pietersz. van der Meer een huis met boomgaard aan de westzijde van het dorp Poeldijk, belend O Jan Cornelisz. van Rijn en Maertge Gielen, Z de Gantel, W Christiaen van Es (= 944) en N de Poeldijcse wegt, met een rente van 9 stuivers aan de koning van Groot Brittannië (A.R.A., R.A. Monster 30, f. 167).
Op 27 juni 1700 kocht hij van Engel Jasperse en Mees Jasperse van der Spijck een huis en erf te Poeldijk, welk huis hij op 30 juni 1701 weer verkocht (A.R.A., R.A. Monster 30, f. 255 en 277).
Zijn erfgenamen, te weten Cornelis van der Marel, in huwelijk hebbende Marijtie Cornelis Groenewegen, Dirck Bastiaanse van der Salm, enige nagelaten zoon en erfgen. van Trijntje Cornelis Groenewegen, Claes Philips van der Voort, enige nagelaten zoon en erfgen. van Volckje Corn. Groenewegen voor henzelf en zich sterk makende voor Maerten Cornelisz. Groenewegen, verkochten op 24 mei 1718 aan Vranck Cornelisz. de Graaf, won. in het dorp Monster, 10 hond land in de Poel, belend O Jacob Ammerlaan met bruikwaar, Z de Gantel, W Johan van Ruytenburgh, heer van Vlaerdingh, en N Leendert Jansz. van der Voort met bruikwaar (A.R.A., R.A. Monster 31, f. 190v-191v).
[ged. brief H. Janssen].
  Kinderen:
 1. Marijtie (= 479).
 2. Trijntie, overl. voor 24 mei 1718, enige zoon: Dirck Bastiaense van der Salm.
 3. Volckje, overl. voor 24 mei 1718. Zij huwde met Philips Clasen van der Voort, enige zoon Claes Philips van der Voort.
 4. Maerten, overl. na 24 mei 1718.

964 Mr. Hermanus Beijen, ged. IJsselstein 5 september 1658, chirurgijn, burgemeester. Hij huwde Benschop 15 mei 1681 met:
965 Fijtje Reijersen van der Sloot, ged. Benschop 16 februari 1653, begr. Benschop 2 februari 1741 (beluid, f. 6:6:-).
Zij woonden 'Zuijdtsijde van de Polsbroekerdam af tot de Endebrug' (lidmatenlijst 1695), beiden vermeld 1718, 1723 en 1730 direct voor of na hun zoon Dirk.
[O.a. G.N. 1974, 313].
  Kinderen (ouders: Hermannus Beije chirurgijn, Fijtie Reyersd. van der Sloot):
 1. Dirk (= 482), ged. (Geref.) Benschop 19 juli 1685.
 2. Abigail, ged. (Geref.) Benschop 26 februari 1688 (Anna Kloeck).

988 Wouter Cornelisse Boeff, begr. Benschop 6 april 1735 (voor f. 6:6:-).
Mogelijk identiek aan: Wouter Gorissen Boef, j.m. won. Benschop, die huwde (att. van Montfoort naar Benschop 20 januari 1687) met Grietje Cornelissen Steehouwer, j.d. won. te Blokland.
  Vader van 494.

990 Panck Gijsbertse Vuijren, (familienaam alleen wanneer hij zijn dochter bij huwelijk assisteert) huwde met:
991 Aaltje Hendriks Stalle.
Belening van 3 morgen land in (Willige) Langerak: 2 mei 1694 Jan Krijnen Fay te Willige Langerak, bij overdracht door Cornelis Dirksz. te Zevender, gehuwd met Cornelia Jans, ook voor Bart Jans, Marietje Jans en Cornelis Barten voor Elisabeth Jans, kinderen van Jan Barten, en Marietje Cornelis en ook voor Pank Gijsbertsz., gehuwd met Aaltje Hendriks, en Jan Cornelisz., gehuwd met Marie Hendriks, erven van Cornelis Willemsz. en Bartholomeus Fay en Bart Jansz. de Lange (O.V. 1982, 10).
  Dochter:
 1. Petronilla (= 495), geb. Zevender, ged. (R.K.) Cabauw 5 maart 1697 (Cornelia Jans), ouders: Panck Gijse en Aeltie Stalle.

1008 Arie Gerritsz. Harteveld, j.m. van Bleiswijk. Hij huwde met:
1009 Lijsbeth Meese Cramer.
[brief Janknegt].
  Ouders van 504.

1010 Andries Janse Huijsman, j.m. van den Hoeck. Hij huwde Zevenhuizen (eerste gebod Bergschenhoek 24 april 1671) met:
1011 Ingetje Leenderts Harteveld, j.d. van Zevenhuizen.
  Kinderen (vader: Andries Jans(e)(n)/Jan(s)z. Huijsman; moeder: Ingetje Leenderts 1,3,4, --Hartighvelt 2, --Harteveldt 5, -- Hartighsveldt 7, --Hardinghsveldt 6):
 1. Huijgh, ged. (Geref.) Bergschenhoek 4 juni 1673 (Martijntje Leenderts).
 2. Dirk, ged. (Geref.) Bergschenhoek 23 mei 1675 (Andries Leenderts Hartighvelt, Maertje Leenderts Hartighvelt).
 3. Marijtje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 19 april 1677 (Neeltje Andries).
 4. Neeltje (= 505), ged. (Geref.) Bergschenhoek 3 maart 1680 (Andries Corn. Hogenboom, Neeltje Andries).
 5. Johannes, ged. (Geref.) Bergschenhoek 27 januari 1686 (Steven Jan Andriesen, Elisabeth Jans).
 6. Adriaentge, ged. (Geref.) Bergschenhoek 6 februari 1689 (Pieter Jacobs Gamis, Maertje Leendertsd. Hardinghs-veldt).
 7. Grietje, ged. (Geref.) Bergschenhoek 29 mei 1695 (Reijn Leenders Hartighsveldt, Neeltie Leenders Hartighsveldt).

1012 Mees Huijgen Treurniet. Hij huwde Bleiswijk 30 januari 1660 met:
1013 Claesie Huybrechts, van Bleiswijk.
  Kinderen:
 1. Arij (= 506).
 2. Aeltje, doopget. in 1709 en 1711.
volgende