Statues - Hither & Thither

Badia Tedalda
(Arezzo (prov.) - IT)

 
 

Photo Addres Name Artist Year
Monumento ai caduti Largo Fratelli Bimbi Monumento ai caduti
(War Memorial)
(artist?) date?